https://www.znaksamsel.pl/wp-content/uploads/2016/11/cropped-znak-logo-www.png

Instruktor nauki jazdy

Kurs podstawowy na instruktora nauki jazdy trwa około 3 miesięcy.

Kandydat na instruktora powinien zdać egzamin kwalifikacyjny w ośrodku szkolącym.instruktor-nowe

Charakterystyka absolwenta kursu:

• posiada, przez okres co najmniej 3 lat uprawnienie do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem
• przedstawił orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem
• nie była karany wyrokiem sądu lub orzeczeniem kolegium do spraw wykroczeń za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym;